Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni ( K.V.K.K ) ;
K.V.K.K Aydınlatma Metni Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel Sensor LTD. ŞTİ. tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
Kişisel veri sahipleri;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahiplerinin , KVKK uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvuru taleplerinizi , 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza ’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Ayrıca yapılacak başvurularda Başvuruda; Başvurucunun Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzasının , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarasının, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunun bulunması zorunludur. Tarafınıza cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklı olmak üzere başvurunuzdan itibaren i en kısa zamanda ve en geç 30 gün içinde tarafınıza ilgili talebinizle ilgili dönüş yapılacaktır.